Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Sửa lỗi treo fastboot lg g3 cat6 f460/f400

 Mr.Tiến: mobi : 0907.705.936 - yahoo : minhtien_08
Giải Pháp Android
http://giaiphapandroid.blogspot.com/
https://www.facebook.com/giaiphapandroid
Mr. Tiến : 0907.705.936 - y!h : minhtien_08


Sửa lỗi treo fastboot không cho nạp phân vùng lg g3 cat6/lg g3/g2
Sửa lỗi secure booting error lg g3 cat.6/lg g3/lg g2..
Sửa lỗi demigod kernel lg g2/g pro2/g3/g3 cat 6
Sửa lỗi mất nguồn,mất boot qhsusb _bulk/qhsusb 9008/qhsusb 9006 lg g2/g pro2/lg g flex/g3/g3 cat 6


Đồng thời hỗ trợ các dòng android khác,tham khảo theo liên kết :